دانلود رایگان


پاورپوینت مروري بر آناليز مودال-30 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت مروری بر آنالیز مودال 30 اسلاید 7 اسلاید انگلیسی

دانلود رایگان پاورپوینت مروري بر آناليز مودال-30 اسلاید -7 اسلاید انگلیسی قسمتی از اسلایدها
آشنايي و یاد آوری
—مدل سازي کامپيوتري به تنهايي قادر به تعيين رفتار ديناميکي سازه نمي باشد، زيرا برخي خواص سازه مانند ميرايي و يا خواص غيرخطي از قواعد معمول در مدل سازي پيروي نمي کنند. همچنين، اطلاعات فراتري براي مدل سازي به دليل عدم قطعيت در شرايط مرزي، مورد نياز مي باشد—پيشرفت هاي اخير در تکنيک هاي تجربي باعث تکامل مقوله مدل سازي با استفاده از خواص تجربي، شده است. بخش مهمي از اين تلاش، پيشرفت هاي حاصل شده در آنالايزرهاي تبديل ديجيتال فوريه بوده است. تکنيک هاي تجربي توسط آناليز مودال رشد و تقويت يافته و در مقابل، انگيزه اي قوي براي پيشرفت آناليز مودال ايجاد کرده اند.—Historical Developments

1947 Kennedy & Pancu
Describing the accurate determination of natural frequency and damping level in aircraft structures.
1963 Bishop & Gladwell
Explaining the theory of resonance testing.
1969 Salter
Non-analytical approach to the interpretation of measured data.
1970
Major advances in trancducers, electronics and digital analyzer.
1980

Many papers and advances in this period.
Route to Vibration analysis
آناليز مودال چيست؟
—آناليز مودال، فرآيند تعيين خواص ذاتي ديناميکي يک سيستم در قالب فرکانس هاي طبيعي، ضرايب ميرايي و شکل مودها و به کارگيري آنها به منظور ايجاد مدلي رياضي از رفتار ديناميکي سيستم مي باشد. اين مدل رياضي به مدل مودال سيستم و اطلاعات مربوط به مشخصات آن، داده هاي مودال ناميده مي شوند.—آناليز مودال، هر دو مبحث تئوري و تجربي را در بر مي گيرد. آناليز مودال تئوري، بر اساس يک مدل فيزيکي از سيستمي ديناميکي شامل خواص جرمي، سختي و ميرايي مي باشد. اين خواص ممکن است به صورت معادلات ديفرانسيل پاره اي موجود باشند. —به کمک تحليل اجزاي محدود مدرن مي توان تقريباً هر سازه ديناميکي خطي را گسسته سازي کرد و در نتيجه به طور قابل ملاحظه اي قابليت و ميدان کاري آناليز مودال تئوريک افزايش يافته است. تست مودال چيست؟کاربردهای آنالیز مودال—رفع اشکال—تطابق مدل اجزاي محدود با نتايج تجربي—اصلاح سازه—تحليل حساسيت—کاهش مدل هاي رياضي...... رفع اشکال—منظور از رفع اشکال، بدست آوردن ديد مهندسي به کمک اطلاعات مودال در مورد ديناميک يک سازه مشکل زا مي باشد. اين موضوع، مهمترين کاربرد آناليز مودال تجربي از بدو ايجاد آن و منشا ظهور کاربردهاي ديگربوده است. رفع اشکال بر اساس مقادير فرکانس هاي طبيعي، ضرايب ميرايي و شکل مودهاي بدست آمده از تست مي باشد. به کمک اين اطلاعات، يک درک اساسي و پايه اي از مشخصات سازه حاصل مي شود که اين اغلب باعث آشکار نمودن ريشه مشکلات ديناميکي سازه واقعي مي شود. —تطابق مدل اجزاي محدود با نتايج تجربي:—بسياري از کاربردهاي ديناميک سازه، به داشتن يک مدل رياضي دقيق از ديناميک سيستم بستگي دارد. —چنين مدلي را مي توان به روش اجزاي محدود ايجاد کرد. مدل اجزاي محدود حاصل، که بر حسب ماتريس هاي جرم و سختي مي باشد، براي استفاده هاي بعدي مانند آناليز حساسيت و پيش بيني رفتار ديناميکي در اثر ايجاد تغييرات، نقشي اساسي دارد.— اما با توجه به پيچيدگي ها و عدم قطعيت ها در سازه، تصور آن که اين مدل واقعاً بيانگر رفتار سازه باشد، غير منطقي مي باشد. يک روش اساسي آن است که با انجام اندازه گيري روي سازه، مدل مودال آن را بدست آورده و از آن براي تطابق با مدل اجزاي محدود به منظور بروز در آوردن آن استفاده شود.— حال سوال اساسي اين است که آيا مدل مودال بدست آمده از اندازه گيري، علي رغم نقص هايي که به دليل کافي نبودن تعداد مودهاي ارتعاشي و نقاط اندازه گيري دارد، مي تواند رفتار واقعي ديناميکي سيستم را نشان دهد؟ آيا در صورت وجود اختلاف، نتايج تجربي مي تواند براي تصحيح مدل اجزاي محدود بکار گرفته شود؟ —اين فلسفه ممکن است مورد اعتراض برخي از تحليلگران اجزاي محدود قرار گيرد، اما نتايج تجربي در موارد زيادي برتري خود را نشان داده است.—تحليل حساسيت: کاهش مدل هاي رياضي: پيش بيني پاسخ اجباري: پيش بيني پاسخ:رابطه زيرسازه ايکاربردهاي عملي آناليز مودال و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...

پاورپوینت


مروری


بر


آنالیز


مودال


کاهش


مدل


های


ریاضی


تحلیل


حساسیت


کاربرد


ها


ی


آنالیز


مودال


اصلاح


سازه


مهندسی


مکانیک


تحقیق


مقاله


پرو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت کمیته سلامت خانواده و بارورینمایش حل مشکل Samsung Galaxy V Dual SIM G313HZ lcd Not Working با لینک مستقیم